Innsikt i utnyttelse av arealer, maskiner og utstyr er viktig beslutningsstøtte når det kommer til store investeringer. I tillegg bygger det opp under dokumentert bærekraft og god energiledelse. Det er lønnsomt og bra for miljøet.

Hva er Logic Facility?

  • Sensorer som registrerer om en maskin, et møterom, en arbeidsplass eller et utstyr er i bruk. Overvåker også temperatur for kritiske komponenter.
  • Varsler som forteller deg når du må gjøre noe.
  • Rapporter som forteller deg brukstider og utnyttelsesgrad.
  • Innsikt som kan brukes til å styre vedlikehold, investeringer, renhold og oppskalering.

Hvem passer Logic Facility for?

Logic Facility har aktive tjenester for varsling og rapportering knyttet til næringsarealet som de fleste bedrifter vil ha nytte av. Tjenestene bidrar til fokus på utnyttelsesgrad, brukstider og kritiske komponenter – og du får dokumentert faktisk bruk og avvik slik at man kan treffe bedre på investeringstidspunkt og omfang.Tjenesten er enkel å installere og krever ingen inngrep i eksisterende anlegg.

Hvordan fungerer det?

Logic Facility er en tjeneste som baserer seg på utplasserte trådløse sensorer som kommuniserer direkte med en skyløsning. Her kjøres det et sett med analyser som både varsler i sanntid på epost eller sms, samt rapporterer i ettertid hvordan utstyret eller ressurser har blitt benyttet.

Kostnader:

Logic Facility prises som en abonnements-tjeneste om faktureres forskuddsvis og fornyes en gang i året. Omfang av sensorer, varsling og rapporter bestemmer abonnementsprisen og denne inkluderer installasjon, vedlikehold, programvare oppdateringer og alle andre nødvendige aktiviteter for å opprettholde tilgang til verdifull innsikt.

Utover dette er det også mulig å få spesialtilpassede løsninger, varsler, rapporter som ytterligere øker verdien av innsikten. Kostnad for dette vil avtales i hvert enkelt tilfelle.