Spørsmål?

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi er tilgjengelige og svarer deg også raskt på chat, telefon og e-post.

Ta kontakt
  • Forbruksavgift er en lovfestet avgift og kreves inn sammen med nettleien fra nettselskapet som har ansvar for at avgiften innbetales til statskassen. I 2019 utgjør avgiften 15,83 øre/kWh eks mva. En del produksjonsbedrifter har rett på lav sats, det vil si 0,50 øre/kWh eks mva. Bedriftens næringskode avgjør hvilken sats en skal betale i forbruksavgift.
  • Alle målere som avleses automatisk av netteier viser eksakt forbruk time for time. Det er din forbruksprofil. Fordi pris på strøm settes hver time hele døgnet, legges ditt faktiske forbruk til grunn for prisberegning av ditt strømforbruk. Leser du av måleren selv, beregner netteier din forbruksprofil og prisen beregnes etter din profil.
  • Innkjøpspris er et begrep som normalt brukes i privatmarkedet. Med det menes at du får samme innkjøpspris som kraftleverandøren har oppnådd. I tillegg betaler du som oftest et fast kronebeløp pr mnd.
  • Kraftleverandør er bare et annet ord for strømleverandør.
  • Målepunkt ID er det unike identifikasjonsnummeret for alle strømmålere i Norge. Et målepunkt ID er på 18 siffer, hvor de ti første sifferne er like for alle målere i Norge. Målepunkt ID er ikke påført den fysiske strømmåleren, men er skrives på strømregningen, eller oppgis ved å kontakte nettselskapet. Normalt oppgir nettselskapet de ti siste av i alt 18 siffer som målepunkt ID. Skal du skifte strømleverandør må du opplyse målepunkt ID, eller gi ny leverandør fullmakt til å innhente målepunkt ID.
  • Målernummer er en nummerserie som hver enkelt netteier lager på strømmålere i sitt nett. Ditt målernummer kan derfor være identisk med strømmålere hos andre netteiere. Målernummer er med andre ord ikke unikt og derfor benyttes målepunkt ID.
  • Nettleie er det du betaler til din lokale netteier for transport av strøm fra kraftverket og inn bygningen din. I tillegg har netteier ansvar for å kreve inn avgifter pålagt av staten. Alle netteiere er monopolbedrifter og kan ikke sette sine priser fritt. Prisene godkjennes av NVE og skal dekke drift og et akseptert overskudd.
  • Strømnettet eies av nettleverandørene, også kalt nettselskaper. Etablering og vedlikehold av strømnettet er kostbart, og det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt med utbygging av parallelle strømnett og konkurrerende selskaper. Derfor har myndighetene gitt nettselskaper monopol på å transportere sine tjenester innenfor sitt geografiske område.
  • I Norden er det ett felles marked og handelssted for elektrisk kraft, kalt Nord Pool. Kraftprodusenter, kraftleverandører og store industrikunder kjøper og selger kraft på den nordiske kraftbørsen.
  • Hver dag kl 12 settes prisene for hver time de neste 24 timer på Nord Pool. Fordi produksjons- og overføringskapasitet er ulik, er hvert land del opp i ulike prissoner. Norge er delt inn i 6 soner. Hver sone har i perioder ganske ulik pris, og det kalles områdepris. Den ligger til grunn for din strømregning. Summen av alle prissoner kalles systempris. Det er det vi i dagligtale kaller for spotpris. Men det er altså prisen som ingen betaler.

Vi hjelper deg gjerne!