Noova deler hvert år ut 150.000 kroner i kulturmidler

Siden 2012 har Noova delt ut kulturmidler til lokale lag og foreninger i Gjesdal kommune.

Noova-gründer Morten Eide, mener det er viktig å belønne innsatsen til frivillige ildsjeler som bruker av sin fritid for at barn og unge skal ha tilgang til allsidige fritidstilbud.

– Vi tjener mer, og vi synes det er gildt å dele. Vi har selv vokst opp med lag og foreningsarbeid, og for at kommunen skal være et godt sted å bo, trenger vi ildsjeler som står på. Dette er vår måte å hedre hverdagsinnsatsen til alle disse ildsjelene.
Foto: Gjesdalbuen
I 2019 har Noova besluttet å gi 30.000 kroner til fem lag og foreninger i Gjesdal kommune, der Noova har sitt hovedkontor:
  • Oltedal Brass
  • Ålgård Rideklubb
  • Ålgård Håndball – Superlaget
  • Veveriet
  • Ålgård svømmeklubb
I 2018 ble kulturmidlene fordelt mellom Oltedal turn, Oltedal fotballklubb, Rockefår og Væren dansering, Ålgård menighet (Fin fredag og Large) og Ålgård håndballklubb. Det er Gjesdal kommune som tar seg av administreringen av ordningen, men Noova som bestemmer hvem midlene skal gå til. Det er mulig å bli tildelt kulturmidler flere ganger.

Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!


Det er forskjell på strømpris og energikostnader

Lurer du på hvorfor du fremdeles får høye strømregninger til tross for at strømprisene er lavere i sommermånedene?

Om sommeren er ofte strømprisene lavere og man forventer en billigere strømregning. Men det er ikke bare været, vannmagasiner og NorPool som avgjør hvor høy strømregningen din blir. Hvordan du bruker strømmen og når du bruker den – altså forbruksmønster og utnyttelse av næringsareal – har mye å si for bedriftens totale energikostnad.

Reduser energisløsing
I Noova skiller vi mellom tre typer strøm – nødvendig energiforbruk, det som kan utsettes og ren sløsing. Ved å ta i bruk smarte sensorløsninger, kan Noova blant annet samle data om temperaturforskjeller i ulike deler av et næringsbygg. Sanntid sensordata fra Noova Logic i kombinasjon med overvåkning og loggføring av strømforbruk helt ned på time-basis, gir en god kartlegging av din bedrifts totale energiforbruk, samt innsikt i hvordan hendelser i et bygg kan påvirke ditt faktiske energiforbruk.

- Ved å kombinere disse dataene kan vi identifisere hva som er energisløsing – og om det er noe energiforbruk som kan utsettes til en mer gunstig tid på døgnet. Det kan være mye penger å spare på å for eksempel lade bilene senere på dagen, eller å bytte fra halogen til LED eller sparepærer. Nye kunder hos Noova har typisk kuttet sine totale energikostnader med mellom 10-25 prosent, uten at kunden måtte gjøre store investeringer, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.
Hvor store besparelser bedrifter kan gjøre avhenger av byggets alder, bruksområder, forbruksmønster og byggets energieffektivitet, men noe sløsing av energi oppdager Noova stort sett hos alle kunder. Sensorene – som Noova forventer å ta i bruk teknologien som en del av sine tjenester i løpet av året – kan blant annet også brukes til å måle temperaturen i en kjøledisk, for å avdekke om temperaturen er lavere eller høyere enn nødvendig.

- Vi kan identifisere hvor det kan gjøres innsparinger og gi konkrete anbefalinger som påvirker bedriftens forbruksmønster. Når justeringer er utført følger vi opp at energiforbruket reduseres, samtidig som krav om temperatur og lignende opprettholdes, sier Kjensli.

Få et mer logisk forbruksmønster
Hvor mye du må betale i nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strøm, avgjøres ut fra toppen i ditt forbruksmønster. En utfordring for strømnettet er at mange bruker mye strøm på en og samme tid. For å unngå høye topper i strømforbruket, er det innført effekt-tariff i første og fjerde kvartal. I praksis fungerer dette som en rushtidsavgift – dersom man har et høyt forbruk på de tidspunktene i døgnet vi normalt sett bruker mest strøm, vil dette «straffes» med en høyere nettleie.

- Nettleien øker stadig og er ofte større enn strømregningen. Noova jobber derfor for at kundene skal kutte forbrukstoppene og få et mer logisk forbruksmønster. Ved å varsle ved høyt strømforbruk og gi anbefalinger om forbruk som bør kuttes eller utettes, kan kunden enkelt gjøre justeringer som vil gi utslag i nettleien og redusere den totale energikostnaden, sier Kjensli.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!


Spar strøm og ta klimagrep

Noova er opptatt av å spare strøm og vil ta vår del av ansvaret for et godt globalt klima. Derfor har vi forpliktet oss til FNs bærekraftsmål. Du vil merke at vi jobber for å reflektere våre tre utvalgte bærekraftsmål i daglig drift, teknologien vi investerer i og tjenestene vi leverer.

Norske myndigheter har satt et mål om å kutte CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. For å klare det må alle bidra. Med aktiv energiledelse sørger Noova for at din bedrift får et mer logisk energiforbruk, reduserer klimaavtrykket og sparer penger.

Gjennom våre produkter og tjenester har Noova valgt å prioritere tre av FNs 17 bærekraftsmål:

  • 7: Ren energi for alle
  • 9: Innovasjon og infrastruktur
  • 13: Stoppe klimaendringene

Vet du hvor strømmen din kommer fra?
FNs bærekraftsmål 7 skal «sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle». Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer i dag, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser, ifølge FN. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Med Noova som kraftleverandør har du mulighet til å kjøpe opprinnelsesgarantier – for å få en garanti på at strømmen du kjøper er grønn.

Redusert klimaavtrykk med Noova Logic
Energieffektivisering i bygg er et av de viktigste klimatiltakene, påpeker FNs miljøprogram og EU. Bygninger står for omlag 40 prosent av energiforbruket i Norge, samt over halvparten av landets strømforbruk. Klarer vi å redusere energiforbruket i norske bygg, vil det ha et stort utslag for både klimaet og lommeboken.

For å bidra til FNs bærekraftsmål 9 «Innovasjon og infrastruktur» og 13 «Stoppe klimaendringene», har Noova blant annet igangsatt et pilotprosjekt med smarte sensorløsninger.

Bidrar til klimaklokt energiforbruk
De små, avanserte sensorene kan monteres rundt om i næringsbygg for å samle data om blant annet temperaturforskjeller i ulike deler av anlegget. Sensorene gir en god kartlegging av energiforbruket, og gjør det enklere for Noova å skille mellom nødvendig forbruk, det som kan utsettes og ren sløsing.

Noova Logic har som mål å bidra til optimalisering av blant annet ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg, samt andre systemer som lysstyring. Det starter med å forstå hvor bedriften i dag sløser med strøm og energiforbruk.

Noova kan bidra til bedre drift og lønnsomhet, samtidig som vi reduserer ditt klimaavtrykk. Med Noova som din energipartner får du innsikten du trenger til å kutte sløsing av energiforbruk, slik at du kan ta nødvendige klimagrep.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!


Bærekraftig energiforbruk med Noova Logic

Energieffektivisering i bygg er et av de viktigste klimatiltakene, påpeker FNs miljøprogram og EU. Med aktiv energiledelse sørger Noova for at din bedrift får et mer logisk og bærekraftig energiforbruk, samtidig som du sparer penger.

Bygninger står for omlag 40 prosent av energiforbruket i Norge, samt over halvparten av landets strømforbruk. Norske myndigheter har satt et mål om å kutte CO2 utslipp med 40 prosent innen 2030. For å klare det må alle bidra.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har forespeilet at denne andelen kan øke til hele 50 prosent i løpet av en 20 års periode, dersom vi ikke iverksetter energieffektivisering. Klarer vi å redusere energiforbruket i norske bygg, vil det ha et stort utslag for miljøet og lommeboken.

Det er mye å spare på energieffektivisering. Undersøkelser Enova har gjort, viser et teoretisk sparepotensial på hele 65 TWh i 2020, ifølge Teknisk Ukeblad. Det er omlag halvparten av det Norge produserer av elektrisk kraft. Sparepotensialet for bygninger er betydelig og da spesielt for yrkesbygg. I 2010 beregnet Enova at det tekniske sparepotensialet i yrkesbygg var 19,5 TWh.

Bedre drift og vedlikehold av bygninger, gjennom optimalisering av ventilasjon-, varmeanlegg og andre systemer som lysstyring er identifisert som områder med stort innsparingspotensial av Enova.

Sanntid sensordata fra Noova Logic i kombinasjon med overvåkning og loggføring av strømforbruk helt ned på time-basis, gir en god kartlegging av din bedrifts totale energiforbruk – samt innsikt i hvordan hendelser i et næringsbygg kan påvirke ditt faktiske energiforbruk.

– Sensorene kan for eksempel brukes til å måle temperaturen i en kjøledisk, for å avdekke om temperaturen er høyere eller lavere enn nødvendig. Vi kan identifisere energisløsing og gi konkrete anbefalinger som påvirker bedriftens forbruksmønster. Når justeringer er utført følger vi opp at energiforbruket reduseres, samtidig som krav om temperatur og lignende opprettholdes, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Noova Logic piloteres i dag, og Noova forventer å ta i bruk sensorteknologien som en del av sine tjenester i løpet av året.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!


Noova Admin sparer deg tid, energi og penger

Bruker du mye tid på administrasjon av strømkostnader? Da kan tjenesten Noova Admin forenkle din hverdag og gi deg mer tid til andre forretningsoppgaver.

Noova Admin gir deg oversikt, forenkler driften og bidrar til riktig fordeling og fakturering av strømforbruk. Tjenesten passer for bedrifter som har ett eller flere målepunkt med mange kunder under eller flere målepunkt fordelt på mange lokasjoner. Enten du har flere abonnenter eller leietakere som skal faktureres for strøm og relaterte strømkostnader, eller du har flere anlegg eller filialer og har behov for samlefaktura.

Forenkler viderefakturering
Noova har kompetanse på ryddig fordeling av strømkostnader, også når flere leietakere benytter ett målepunkt. Alle strømkostnader fordeles i henhold til en fordelingsnøkkel som tar hensyn til leietakernes forbruksmønster, størrelse, areal og andre faktorer som påvirker strømforbruket. Noova gjennomfører en datainnsamling og fakturere bedriftens leietakere basert på inngåtte avtaler.

 

Gjør administrasjon raskere og enklere

Undermålere kan også monteres til hver del av næringsarealet den enkelte leietaker benytter seg av. Noova foretar da kontinuerlige analyser av anleggsdelene som er i bruk, slik at alle kostnader blir fakturert mot leietakeren som faktisk forbruker strømmen. Dette eliminerer administrative oppgaver knyttet til leietakerfakturering, og gi deg mer tid tilgjengelig til å ta fatt på andre forretningsoppgaver.

Noova Admin gir deg full oversikt over strømforbruk, kraftpris, nettleie og administrasjon. Du vil motta én månedlig faktura med alle energirelaterte utgifter uansett hvor mange lokasjoner bedriften din har. Oversikten kan inneholde flere anlegg eller filialer, delmålere eller andre forbrukere det er relevant å samle for bedriften. Du betaler på etterskudd for reelt forbruk.

Vi følger opp

Som en del av tjenesten, gjennomfører Noova også en vurdering av strømforbruket tilknyttet bedriften og kvalitetssikrer pris, avgift og at det faktisk er deres bedrift som benyttet næringsarealet. Vi går gjennom inn- og utmeldinger av anlegg. Dersom avvik oppdages, vil Noova følge opp og sikre rett oppgjør.


Noova reduserer din totale energikostnad

Visste du at ved å skille mellom ulike typer strømforbruk kan Noova redusere din totale energikostnad? Aktiv energiledelse bedrer drift og lønnsomhet. Ved å ta i bruk ny teknologi, forbedrer vi fakturahåndtering, forbruksmønster og utnyttelse av næringsareal.

I Noova skiller vi mellom tre typer strøm – nødvendig strømforbruk, det som kan utsettes og ren sløsing. Ved å ta i bruk smart sensorteknologi, kan Noova blant annet samle data om temperaturforskjeller i ulike deler av et næringsbygg. Sanntid sensordata i kombinasjon med overvåkning og loggføring av strømforbruk helt ned på time-basis, gir en god kartlegging av kundens totale energiforbruk, samt innsikt i hvordan hendelser i et bygg kan påvirke det faktiske forbruket. Sensorene piloteres i dag, og Noova forventer å ta i bruk teknologien som en del av sine tjenester i løpet av året.

– Ved å kombinere disse dataene kan vi identifisere hva som er energisløsing – og om det er noe strømforbruk som kan utsettes til en mer gunstig tid på døgnet. På denne måten kan kunden spare energi, penger og ta miljøansvar, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Hvor mye du må betale i nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strøm, avgjøres ut fra toppen i ditt forbruksmønster. En utfordring for strømnettet er at mange bruker mye strøm på en og samme tid. For å unngå høye topper i strømforbruket, er det innført effekt-tariff i første og fjerde kvartal. I praksis fungerer dette som en rushtidsavgift – dersom man har et høyt forbruk på de tidspunktene i døgnet vi normalt sett bruker mest strøm, vil dette «straffes» med en høyere nettleie.

– Nettleien øker stadig og er ofte større enn strømregningen. Noova jobber derfor for at kundene skal kutte forbrukstoppene og få et mer logisk forbruksmønster. Ved å varsle ved høyt strømforbruk og gi anbefalinger om forbruk som bør kuttes eller utettes, kan kunden enkelt gjøre justeringer som vil gi utslag i nettleien og redusere den totale energikostnaden, sier Kjensli.

Noova jobber for deg – ikke nettselskapet. Vi jobber for at du skal betale minst mulig for strømmen du trenger til å drifte din virksomhet. Er du interessert i å høre mer om hvordan vi kan redusere forbruket og kutte din totale energikostnad?

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Pilotprosjekt med smart sensorteknologi på Undheim

Undheim Idrettslag manglet god kontroll over energiforbruket i hallen sin på Jæren, noe som førte til unødvendig høye kostnader. Etter at Noova startet med aktiv energiledelse er energiforbruket redusert med nærmere 25 prosent på fem måneder.

Aktiv energiledelse bedrer energiforbruk, drift og lønnsomhet. I Undheim idrettshall har Noova startet pilotering av sensorer på størrelse med et lite frimerke. Målet er å utvikle en tjeneste som benytter tingenes internett (IOT) og aktivt regulerer energiforbruket, tilpasset både komfort og forbruksmønster.

- Noova er en pioner innenfor dette området. Det er flere som benytter seg av IOT-teknologi, men Noova er den eneste aktøren på markedet som knytter sensordata i sanntid opp mot forbruksdata for energi. Dette gir oss en unik innsikt i hvordan hendelser i et bygg kan påvirke det faktiske forbruket. På denne måten tar vi hensyn til miljøet, samtidig som vi sparer kunden for tid, energi og penger, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Identifiserer sløsing av energi

Siden oktober 2018 har Noova overvåket og logget energiforbruket i idrettshallen på Undheim helt ned på time-basis. De små, avanserte sensorene er montert for å samle data om temperaturforskjeller i ulike deler av anlegget. Sensorene gir en god kartlegging av energiforbruket, og gjør det enklere for Noova å skille mellom nødvendig forbruk, det som kan utsettes og ren sløsing.

- Ved å kombinere disse dataene identifiserer vi hva som er energisløsing – og om det er noe energiforbruk som kan utsettes til en mer gunstig tid på døgnet. Basert på vår analyse kan vi sammen med idrettslaget bli enig om nødvendige justeringer i forbruksmønsteret. Når justeringer er utført følger vi opp at energiforbruket reduseres, samtidig som komfort i anlegg et opprettholdes eller forbedres, forklarer Jarl Haugland, ansvarlig for Noova Logic.

Lavere energikostnader for idrettslaget

Ifølge Haugland har tiltakene som Noova har igangsatt i idrettshallen hatt stor effekt.

- På fem måneder har dette prosjektet redusert forbruket med omlag 28 000 kWh, sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent 25 prosent. For idrettslaget utgjør denne reduksjonen mellom 25 000 og 30 000 kroner i lavere energikostnader siden oktober 2018.

Pilotprosjektet på Undheim vil fortsette utover året. Ved å fortsette å overvåke energiforbruk og komfort, tror Haugland at Noova kan identifisere ytterligere potensiale for besparelser i idrettsanlegget.

- Undheim Idrettslag er svært fornøyd med oppfølgningen fra Noova, og resultatene vi har oppnådd så langt. Basert på de gode erfaringene fra dette prosjektet har vi konkrete planer for andre kunder med tilsvarende anlegg, avslutter Haugland.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Maksimalforbruket er bomringen i strømnettet

Likheten mellom vei- og strømnettet er at mange biler på veien samtidig lager kø og fører til rop om veiutbygginger eller innføring av veiprising for å «motivere» flere til å la bilen stå i rushtiden. Slik er det også i strømnettet.

Det elektriske nettet må dimensjoneres for når kunden bruker mest strøm i løpet av året. Når ´alle´ skal ha strøm samtidig og det ikke er kapasitet i kabelen, har netteier ikke lov til å si; Beklager du får din strøm etter kl 17.15, når køen har lagt seg. Derfor MÅ netteier finne en løsning.

I Norge skal det investeres omlag 140 milliarder kroner i oppgradering av strømnettet de neste ti årene. Alternativet til utbygging for flere milliarder, er rushtidsavgift.

Hvor mye du må betale i nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strøm avgjøres av toppen i ditt forbruksmønster. For å fordele utgifter til transport av strøm fra kraftverket og inn bygningen din mest mulig rettferdig må kunder betale for hvor mye nett de maksimalt legger beslag på, hver måned. Avregningen av effekt (maksimalforbruk) skal stå i et rimelig forhold til faktisk behov for kapasitet.

Køkjøring for strøm 

I strømmens verden skapes det køer hver høst og vinter. I første og fjerde kvartal er det derfor innført såkalt effekt-tariff. Det betyr at den timen du bruker mest hver vintermåned er svindyr!

Et kontorbygg på 5.000 m2 bruker ca 1 million kWh (kilowattimer) pr år. Delt på alle årets timer gir det et flatt forbruk på 115 kWh. De 6000 timene bygget er tomt og uvirksomt er minimumsforbruket ganske jevnt på ca 50 kWh. De andre 2 800 timene vil et jevnt forbruk tilsi 250 kWh (700.000 kWh delt på 2.800 timer). Dette perfekt fordelte forbruket ville i Oslo gitt en timepris på 135 kr x 250 kW (kilowatt), som utgjør 33.750 kroner. For denne kunden ville det utgjort rundt 50 prosent av nettleien den måneden.

I den virkelige verden er ikke forbruket alltid logisk eller perfekt fordelt. Kanskje er bedriften ikke klar over at flere unødvendige ting står på samtidig. Dermed er kanskje det høyeste timeforbruket på 400 kW. Ganger vi det med 135 kroner, så får bedriften en utgift på 54.000 kroner i nettleie, eller månedlig «rushtidsavgift». Skjer det samme i alle vintermåneder, så ser en raskt sløseriet – eller potensialet for sparing.

Vi oppdager sløsing med ernergiforbruk

I dette eksempelet utgjør forskjellen på logisk og ulogisk forbruk 20 øre/timen. Blant våre kunder har vi også oppdaget forskjeller på mellom 30 og 40 øre/timen! Sammen med kundene ser vi på forbruksmønsteret over tid og gir råd og innspill til redusert forbruk slik at du sparer energi, tid og penger. Vi gir råd, slik at kundene får så jevn topplast som mulig, måned for måned.

Noova jobber for at du skal betale lavest mulig for strømmen du trenger til å drive din virksomhet. Som kunde i Noova slipper du tenke på effekt og maksimalforbruk.

Nok-er-nok. Vi passer på at du ikke finansierer hele bomringen i strømnettet.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Det startet med ulogisk forbruk

- Det er forskjell på strømpris og energikostnader. Da jeg innså at jeg hadde kompetanse til å avdekke ulogisk forbruk på bedriftens vegne startet jeg Energi System, sier Noova-gründer, Morten Eide.

I 2005 ble selskapet stiftet på ideen om at bedrifter med god oversikt over strømforbruk kan spare penger. Som utegående kraftselger de fem foregående årene visste Morten at flere bedrifter sløste med penger og brukte lite tid og krefter på forbruksmønsteret. Billig strøm er ikke bare billigst kilowattime (kWh). Det handler om å redusere bedriftens strømforbruk og kutte den samlede energikostnaden.

– Jeg begynte med å selge styringssystemer til kunder for å avdekke ulogisk strømforbruk og tok personlig ansvar for oppfølgingen av forbruket. Faktisk satte jeg inn styringssystemet for egen regning i starten for å bevise fornuften i investeringen i løpet av ett år – og holdt det jeg lovet, sier Eide.

Siden 2005 har vi vokst til en omsetning på 500 millioner kroner og har i dag rundt 2000 kunder. Vinteren 2018 byttet vi navn fra Energi System AS til Noova Energi System AS. Det nye navnet og den visuelle profilen forsterker at vi er et moderne selskap som bruker siste teknologi til stadig forbedring av våre tjenester innen energileveranser.

 

Morten Eide, som startet selskapet i 2005.

Even Gjesdal ble i august 2019 daglig leder i Noova når gründer Morten gikk av med pensjon. Morten fortsetter i styret i selskapet. De to siste årene har Morten og Even jobbet tett sammen om å videreutvikle og rigge selskapet for fremtiden.

 

Ønsker du å vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!